formularz icoKontakt z ekspertem

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i Regulaminem oraz akceptuję ich treść.*

* pola obowiązkowe

Informacja: Administratorem danych osobowych jest „Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski”  NIP: 8191619794, adres: Al. Tadeusza Rejtana, nr 23, lok. 1.2, 35-326 Rzeszów. Dane są przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w  formularzu kontaktowym. Udostępnienie danych jest dobrowolne i mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi wsparcia, (księgowe, kadrowe, IT). Można się sprzeciwić przetwarzaniu danych, żądać dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Można też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane przez okres 15 lat od daty wykonania lub zaprzestania wykonywania umowy.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
phone button
ResLegal

PRAWO BEZ TAJEMNIC

W tym miejscu pragniemy Państwu przybliżyć podstawowe kwestie związane z poszczególnymi rodzajami spraw, jakie prowadzi Kancelaria. Szereg artykułów tematycznych udziela praktycznych odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania np. w sprawie o rozwód, albo przy założeniu spółki. Staraliśmy się w prosty sposób wyjaśnić konkretne zagadnienia, gdyż uważamy, że trudne i zawiłe sformułowania prawnicze bardziej utrudniają, niż ułatwiają  znalezienie odpowiedzi na konkretne pytanie. Przygotowane artykuły posiadają bardzo ogólny charakter, niemniej ich lektura jest wskazana zwłaszcza, że może pozwolić na odpowiednie przygotowanie się do procesu i usprawni kontakt z prawnikiem.

Umowa powiernictwa

Umowa powiernictwa jest dość słabo rozpowszechnioną umową, której zastosowanie może budzić wątpliwości. Na wstępnie należy nadmienić, że jest to umowa nienazwana – nie została uregulowana kodeksie cywilnym, ani w innych przepisach prawa, dlatego też stosuje się do niej przepisy dot. umowy zlecenia (na podstawie art. 750 KC). Generalnie polega na zobowiązaniu się powiernika do świadczenia usług – realizacji konkretnych zadań dla powierzającego. Powiernik korzysta z uprawnień, jakie nabył, tylko w sposób, który mocodawca wskazał w swoich poleceniach.

 

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje powiernictwa:

  1. powiernictwo fiducjarne – wówczas określone prawo własności lub prawa zostają przekazane powiernikowi, by nimi zarządzał w interesie powierzającego,
  2. powiernictwo upoważniające – powiernik jest jedynie uprawniony do zarządzania obcym prawem we własnym imieniu, które w dalszym ciągu pozostaje własnością powierzającego.

W praktyce umowa powiernicza zazwyczaj występuje w trzech formach:

  • jako zarząd powierniczy – powiernik zarządza prawami majątkowymi będącymi jego własnością, w interesie powierzającego,
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie – powiernik uzyskuje własność przeniesionych na niego praw majątkowych w celu zabezpieczenia wierzytelności,
  • powiernictwo bez przenoszenia własności – powiernik zarządzania obcym majątkiem we własnym imieniu.

Do zawarcia umowy powierniczej nie jest wymagana szczególna forma, jednakże w przypadku przeniesienia własności udziałów, wymagana jest forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi. Wskazana umowa jest powszechnie stosowana w prawie spółek. Celem tej umowy jest zazwyczaj ochrona majątku powiernika, który zostaje anonimowy, bądź też obejście zakazu konkurencji działania w podobnych podmiotach gospodarczych. Dzięki takiej umowie to powiernik jest widoczny na wszelkich umowach i dokumentach oraz w rejestrach, jest jednocześnie zobowiązany do przeniesienia na powierzającego wszystko, co uzyskał w realizacji umowy.

Dlaczego czasem warto pozostać anonimowym?

Dobrym przykładem jest chociażby przejęcie konkurencyjnej spółki przez nabycie udziałów. Składając zapytanie o cenę jako osoba nieznana, można uzyskać lepszą ofertę, gdyż firma wiedząc, że sprzedaje udziały konkurentowi, wywinduje cenę. Ukrycie swojej tożsamości jest czasem niezbędne przy ominięciu zakazu uczestnictwa w innych spółkach, zakazie prowadzenia jednoosobowej działalności czy zasiadania w zarządzie. Zawierając taką umowę można rozwijać swój biznes bez ponoszenia negatywnych konsekwencji wynikających z wcześniej zawartych umów o współpracę.

Jaki ma skutek śmierć powiernika?

Śmierć powiernika prowadzi do wygaśnięcia umowy powiernictwa, natomiast w przypadku śmierci powierzającego stosunek powiernictwa, trwa nadal. Jeżeli chwili wygaśnięcia umowy powiernictwa powiernik jest właścicielem udziałów, to wejdą one w skład masy spadkowej i będzie ciężko je odzyskać. Dlatego warto pamiętać o zawarciu odpowiednich postanowień w umowie powierniczej – można np. dokonać warunkowego przeniesienia własności udziałów na powierzającego w przypadku śmierci.

W sytuacji zainteresowania z Państwa strony wskazanym rodzajem umowy, zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy.