formularz icoContact with an expert

ResLegal

In here we would like to introduce you the basic issues related to particular types of cases, conducted by Law Firm. A number of thematic articles provide practical answers to frequently asked questions, eg. In the case of divorce or founding a company. We were trying to simply explain specific issues, since we believe that the difficult and complex formulation of law more impede to find the answer to a specific question than make it easier. Prepared articles are very general nature, but their cognition may allow adequate preparation for the process and facilitate contact with a lawyer.

 Jak napisać zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa?

Byłeś świadkiem przestępstwa i chciałbyś to zgłosić? Zostałeś pokrzywdzony w wyniku przestępstwa i chciałbyś aby sprawca został pociągnięty do odpowiedzialności za swój czyn? Droga procesowa rozpoczyna się od złożenia zawiadomienia o przestępstwie. Te artykuł podpowie Ci, co powinno znaleźć się w jego treści.

Kto może złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

Odpowiedniego zgłoszenia może dokonać każda osoba, która posiada informacje na temat popełnionego przestępstwa, bez względu na wiek, płeć czy narodowość. Oprócz świadka czy osób postronnych i popełnieniu przestępstwa, może również powiadomić sam sprawca. Warto zaznaczyć, że każda osoba, która dowiedziała się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym organy ścigania.

W jaki sposób zawiadomić o popełnieniu przestępstwa?

Najprostszym sposobem jest złożenie ustnego zawiadomienia o przestępstwie na komisariacie policji. Oświadczenie zawiadamiającego powinno zostać przyjęte i spisane przez policjanta w formie protokołu. Często zdarza się, że czynność jest połączona z przesłuchaniem zawiadamiającego w charakterze świadka. Przestępstwo zgłasza osoba pokrzywdzona, dowie się o swoich uprawnieniach i obowiązkach.

Inną formą złożenia zawiadomienia jest dokonanie tej czynności pisemnie. Wówczas adresatem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa jest przede wszystkim prokuratura, choć można je również skierować na policję lub do innych organów ścigania. Pismo może zostać sporządzone samodzielnie, ale można również skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, np. adwokata lub radcy prawnego. Jest to dobre rozwiązanie, gdyż w przeciwieństwie do ustnego zawiadomienia o przestępstwie, tutaj możemy dokładnie przemyśleć jak opisać sprawę, jakie dowody wskazać, wymienić świadków i w ten sposób pomóc w wykryciu i ukaraniu sprawcy.

Elementy zawiadomienia o przestępstwie.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa powinno spełnić wymagania stawiane pismom procesowym i zawierać wszystkie informacje, które pozwolą ustalić i ująć sprawcę przestępstwa. Ponadto w piśmie powinien znaleźć się opis okoliczności pozwalających na prawidłowe ustalenie przebiegu zdarzenia.

Mając na uwadze powyższe, w pisemnym zawiadomienie warto wskazać:

  • miejscowość oraz datę sporządzenia pisma,
  • imię, nazwisko, adres korespondencyjny osoby składającej zawiadomienie,
  • dane sprawcy, jeżeli jest on znany zawiadamiającemu, lub opis osoby sprawcy z podaniem znaków szczególnych oraz ubioru w chwil zdarzenia,
  • określenie organu do którego kierowane jest zawiadomienie wraz z adresie ,
  • tytuł pisma – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,
  • treść zawiadomienia – określenie osoby, która popełniła przestępstwo oraz jakie przestępstwo zostało popełnione, można tu nawet pokusić się np. o wskazanie artykułu z kodeksu karnego,
  • uzasadnienie - powinno dokładnie opisać zachowanie osoby, które zdaniem zgłaszającego wypełnia znamiona czynu zabronionego, określić miejsce, czas popełnienia czynu, okoliczności temu towarzyszące, w miarę możliwości warto też wskazać skutki;
  • wskazanie dowodów na potwierdzenie twierdzeń np. wydruki wiadomości sms, zdjęcia, zrzuty ekranu, dokumenty, zaświadczenia od lekarza, nagrania, dokumenty, dane świadków. Zgłaszając przestępstwo można wnioskować o przeprowadzenie dowodów, których zawiadamiający sam nie jest w stanie uzyskać np. informacje z banków, operatorów sieci telefonii komórkowej czy z urzędów;
  • podpis osoby składającej zawiadomienie.

Gdzie złożyć zawiadomienie pisemne?

Gotowe zawiadomienie może zostać nadane przesyłką poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub można złożyć je osobiście w biurze podawczym prokuratury lub na komisariacie policji. Zasadą jest, że postępowanie prowadzi prokuratury właściwa ze względu na miejsce popełnienie przestępstwa, jednakże w przypadku złożenia zawiadomienia do niewłaściwej jednostki, prokurator jest zobowiązany do przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych dla zabezpieczenia dowodów i śladów, a następnie przekazuje sprawę do właściwej prokuratury.

Czy można anonimowo zgłosić przestępstwo?

Złożenie anonimu zazwyczaj nie skutkuje uruchomieniem automatycznie procedury organów ścigania. W sytuacji otrzymania zgłoszenia anonimowego zachodzi konieczność sprawdzenia uzyskanych informacji i przeprowadzenia wielu czynności uzupełniających. Warto zaznaczyć, że pomimo anonimowości zawiadamiającego, organy ścigania są zobowiązane wszcząć postępowanie, jeśli dostatecznie uprawdopodobniono fakt popełnienia przestępstwa.

Podsumowując, najbardziej praktyczną formą powiadomienia organów ścigania o popełnionym przestępstwie jest skorzystanie ze zgłoszenia pisemnego. Taki sposób pozwala ujarzmić emocje i podejść do sprawy w sposób spokojny. Forma pisemna daje czas na przypomnienie sobie wszelkich faktów i dowodów, które mogą okazać się pomocne na dalszym etapie postępowania. Warto pamiętać o tym, że jeżeli pismo będzie rzeczowe i poparte rozsądnym materiałem dowodowym to istnieje szansa, że organy ścigania szybko zajmą się zgłaszaną sprawą.