formularz icoContact with an expert

ResLegal

In here we would like to introduce you the basic issues related to particular types of cases, conducted by Law Firm. A number of thematic articles provide practical answers to frequently asked questions, eg. In the case of divorce or founding a company. We were trying to simply explain specific issues, since we believe that the difficult and complex formulation of law more impede to find the answer to a specific question than make it easier. Prepared articles are very general nature, but their cognition may allow adequate preparation for the process and facilitate contact with a lawyer.

Ile kosztuje założenie spółki z o. o.?

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie sp. z o.o. niesie ze sobą wiele korzyści dla tworzących ją wspólników. Z samej definicji sp. z o.o. wynika, że wspólnicy (odmiennie, niż w przypadku spółek osobowych) nie ponoszą odpowiedzialności cywilnoprawnej za zobowiązania spółki. Wspólnicy są zobowiązani do świadczeń na rzecz spółki tylko, tych, które wynikają bezpośrednio z umowy spółki.

Jest to znaczący argument, który wpływa na ogromną popularność tej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Taka gwarancja nienaruszalności majątku wspólników wiąże się również z wydatkami, które wspólnicy muszą ponieść decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej w formie sp. z o.o.

Dlatego, że sp. z o.o. jest spółką kapitałową, jej podstawowy substrat majątkowy tworzy kapitał zakładowy. Najwięcej środków w związku z zakładaniem spółki z o.o. pochłania pokrycie kapitału zakładowego. Dla zawiązania sp. z o.o. Kodeks Spółek Handlowych, wymaga wniesienia kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość nie może być niższa niż 5.000 zł. W zasadzie decyzja o wysokości kapitału zakładowego, w znacznej części determinuje dalsze koszty związane z zawiązaniem i rejestracją. Zbiorcze zestawienie kosztów przedstawia poniża tabela.


KOSZTY REJESTRACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 

OPŁATY POBIERANE PRZEZ NOTARIUSZA

przygotowanie umowy spółki w formie aktu notarialnego –
co najmniej 160 zł netto
Pierwszą opłatą jest koszt wynagrodzenia notariusza, który musi sporządzić akt notarialny – umowę spółki (wymóg wynikający z Kodeksu Spółek Handlowych), w której wspólnicy zawiążą spółkę oraz określą zasady jej funkcjonowania. Maksymalne stawki taksy notarialnej zostały określone w Rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia przy założeniu, że kapitał zakładowy spółki został określony na kwotę 5000 zł taksa notarialna wynosi 160 zł netto + 23 % podatku VAT.
sporządzenie wypisu umowy spółki –
6 zł netto za każdą stronę
Koniecznym jest również wybranie co najmniej jednego wypisu aktu notarialnego umowy spółki, ponieważ jest on niezbędny do złożenia w Sądzie, w procedurze rejestracji - opłata za jedną stronę wypisu aktu wynosi 6 zł netto. Dobrą praktyką jest także wybranie od notariusza jednego wypisu dla spółki oraz dla wspólników. Dodać należy, że jest to stawka maksymalna i w przypadku obszernych umów, warto ją negocjować, by obniżyć koszty rejestracji spółki.
podatek od czynności cywilnoprawnych –
0,5% wartościkapitału zakładowego
Notariusz pobiera także podatek od czynności cywilnoprawnych. Kwota podatku do zapłaty obliczana jest według wzoru: stawka 0,5% od wartości kapitału zakładowego, od którego odlicza się pobraną przez notariusza taksę oraz opłatę sądową za wpis do rejestru przedsiębiorców KRS i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

OPŁATY ZA REJESTRACJĘ SPÓŁKI W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW KRS 

opłata od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym –
500 zł lub 250 zł – jeżeli spółka jest zawarcia umowy z wykorzystaniem wzorca z systemu teleinformatycznego S24
Art. 52 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych określa wysokość opłaty od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS – wynosi ona 500 zł i jest opłatą stałą.
Jednak koszt ten można obniżyć do 250 zł, jeżeli umowa spółki jest zawierana w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości, z wykorzystaniem wzorców i systemu dostępnego na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/.
ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł Prawo wprowadza również wymóg opublikowania informacji o powstaniu nowego podmiotu gospodarczego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym będącym oficjalnym dziennikiem urzędowym dla uczestników obrotu gospodarczego oraz źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych. Wysokość opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospdoarczym określa § 7 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Jak widać, koszty założenia sp. z o.o. nie są wysokie, przy założeniu, że przyszła spółka posiadałaby kapitał zakładowym w wysokości 5.000 zł całość kosztów związanych z opłatami administracyjnymi zamyka się w kwocie około 1.000 zł, można je jeszcze znacznie obniżyć, jeżeli wspólnicy postanowią skorzystać z portalu internetowego, w ten sposób koszt wpisu do KRS spada o połowę, unikamy też opłaty w postaci taksy notarialnej.
Odrębna sprawa, to wynagrodzenie adwokackie związane z profesjonalnym sporządzeniem umowy spółki, złożeniem wniosku do sądu i monitorowaniem całego procesu zakładania spółki – oczywiście, jeżeli ktoś się decyduje na skorzystanie z takich usług. Tutaj wyznacznikiem jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości – w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r., gdzie w § 8 ust. 1 pkt 10. ustalono, że wynagrodzenie to w przypadku rejestracji spółki – powinno wynieść 2400 zł, a w przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym - 1200 zł. Niemniej jednak kwoty te mogą podlegać negocjacji, dlatego warto zapytać o koszt założenia spółki w danej kancelarii.
 
Łukasz Raś