formularz icoKontakt z ekspertem

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i Regulaminem oraz akceptuję ich treść.*

* pola obowiązkowe

Informacja: Administratorem danych osobowych jest „Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski”  NIP: 8191619794, adres: Al. Tadeusza Rejtana, nr 23, lok. 1.2, 35-326 Rzeszów. Dane są przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w  formularzu kontaktowym. Udostępnienie danych jest dobrowolne i mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi wsparcia, (księgowe, kadrowe, IT). Można się sprzeciwić przetwarzaniu danych, żądać dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Można też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane przez okres 15 lat od daty wykonania lub zaprzestania wykonywania umowy.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
phone button
ResLegal

ODSZKODOWANIA

ODSZKODOWANIA RZESZÓW

 

Skorzystanie z naszej pomocy w toku dochodzenia roszczeń z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia, to trafna decyzja. Wprawdzie na rynku funkcjonuje wiele podmiotów, które zazwyczaj niezwykle szybko po wypadku pojawiają się u osoby poszkodowanej i oferują swoje usługi, jednak jak pokazuje praktyka, wielokrotnie jest to pomoc iluzoryczna, gdyż po pierwsze wysokość wynagrodzenia pobieranego przez kancelarie odszkodowawcze jest bardzo wysoka, to po wtóre – skupiają się one często na możliwie najszybszym uzyskaniu świadczenia, co niestety przekłada się na jego wysokość. Czyli w praktyce odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest o wiele niższe, niż można byłoby uzyskać, przy prawidłowym poprowadzeniu sprawy. Stąd w bardzo dużej liczbie przypadków, skorzystanie z pomocy wykfalifikowanego prawnika w osobie adwokata lub radcy prawnego, przyniesie zdecydowanie więcej wymiernych profitów.

Jasnym jest, że ubezpieczyciele lub inne podmioty odpowiedzialne, z zasady nie chcą nic płacić lub dążą do tego by wypłacić możliwie najniższe odszkodowanie, albo zadośćuczynienie. Dlatego ważne jest, by prawnik, który podejmuje się prowadzenia tego typu sprawy, posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie. Kancelaria RESLEGAL oferuje swoim Klientom profesjonalną pomoc prawną, dzięki czemu udaje się nam uzyskiwać bardzo wysokie świadczenia.

Świadczymy pomoc na rzecz:

  • poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych - zarówno, gdy doznały uszczerbku zdrowotnego, jak też wówczas, kiedy szkoda wynika
  • z uszkodzenia/zniszczenia konkretnej rzeczy, np. pojazdu,
  • członkom rodziny osoby, która zginęła w wyniku wypadku,
  • osobom poszkodowanym w wyniku błędu medycznego,
  • osobom, którym przysługują roszczenia z polis ubezpieczeniowych,
  • podmiotom poszkodowanym w wyniku zniszczenia mienia np. w przypadku pożaru lub powodzi,
  • osobom poszkodowanym na skutek wypadku w pracy lub pracy
  • w gospodarstwie rolnym,
  • właścicielom nieruchomości, z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Dzięki naszej pomocy nasi Klienci mają możliwość uzyskania rekompensaty za ból i cierpienie fizyczne oraz psychiczne, zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, wyrównania strat poniesionych na skutek utraconego dochodu, zwrotu kosztów opieki świadczonej przez osoby trzecie, a gdy zmniejszyły się ich zdolności zarobkowe, Klienci mogą skorzystać z możliwości uzyskania renty wyrównawczej.

 

ODSZKODOWANIE ZA NIESŁUSZNE SKAZANIE W CZASACH PRL

 

W przypadku osób, które w okresie od 1 stycznia 1944 – 31 grudnia 1989 r. były internowane lub skazane wyrokiem dawnych sądów wojskowych, funkcjonujących w czasach PRL i zostały osadzone w więzieniu lub też były przetrzymywane w miejscach odosobnienia jako „wrogowie ludu” – obecnie mogą żądać od Państwa Polskiego naprawienia szkody, zapłaty zadośćuczynienia za krzywdy jakie wyrządziły władze ówczesnego systemu.

 

Informacje kierowane są do osób skazanych, ich małżonków i dzieci, zapraszamy do szerszego zapoznania się z tematem na naszej stronie:

odszkodowaniezaniesluszneskazanie.pl