formularz icoKontakt z ekspertem

ResLegal

Тут хочемо наблизити Вам основні питання пов'язані з окремими справами, якими займається Канцелярія. Серія тематичних статей подає практичні відповіді на найчастіші питання, наприклад щодо розлучення, заснування спілки, тощо. Ми намагались пояснити доступною мовою конкретні проблемні питання, вважаючи, що скаладні та заплутані юридичні формулювання скоріше ускладнюють, ніж спрощують пошук відповіді. Підготовлені статті носять досить загальний характер, тим не менш, слід їх прочитати, якщо прагнете відповідно підготовитись до розгляду справи у суді і поліпшити контакт з адвокатом.

Co wchodzi w skład majątku osobistego każdego z małżonków?

 

Zasadą obowiązującą w polskim prawie rodzinnym jest to, że z dniem zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje ustawowy ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Owa wspólność obejmuje przedmioty i prawa nabyte przez małżonków w czasie trwania małżeństwa. Problem z określeniem tego, który składnik majątku zaliczany jest do wspólności ustawowej małżeńskiej pojawia się zazwyczaj na etapie podziału majątku, do którego najczęściej dochodzi po orzeczeniu rozwodu. To właśnie wówczas wiele osób zastanawia się w jaki sposób dokonać stosownych rozliczeń. Niniejsze syntetyczne opracowanie tematu pozwoli na wyjaśnienie kwestii związanych z majątkiem osobistym każdego z małżonków, tym samym odpowie ono na pytanie, jakie przedmioty nie wejdą do majątku wspólnego, pomimo tego, że zostały one nabyte w trakcie małżeństwa.

Kwestie katalogu przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego reguluje art. 33 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Na tej podstawie do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, czyli wszystkie przedmioty, które zostały nabyte przez każdego z małżonków przed formalnym wstąpieniem w związek małżeński;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, np. nieruchomość darowana jednemu z małżonków przez jego rodziców;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, np. prawo do żądania podziału i wypłaty zysku ze spółki cywilnej;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego
z małżonków
, np. ekskluzywny wózek inwalidzki użytkowany wyłącznie przez jednego
z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, np. prawo pierwokupu nieruchomości przysługujące małżonkowi, który wcześniej odpłatnie zbył tą nieruchomość ;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, np. odszkodowanie przyznane jednemu z małżonków za wypadek komunikacyjny ;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków, tj. wynagrodzenie za pracę, które jeszcze nie zostało wypłacone, gdyż to, które zostało już wypłacone wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków, np. nagroda pieniężna uzyskana przez jednego z małżonków za osiągnięcia w pracy zawodowej;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy, np. honorarium uzyskane za w zamian za wydanie książki;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, np. środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej wyłączną własność jednego z małżonków.

Jeżeli w Państwa sprawie pojawiają się wątpliwości, jak zakwalifikować określony skłądnik majątkowy, zapraszamy do skorzystania z naszych porad prawnych.