formularz icoKontakt z ekspertem

ResLegal

Тут хочемо наблизити Вам основні питання пов'язані з окремими справами, якими займається Канцелярія. Серія тематичних статей подає практичні відповіді на найчастіші питання, наприклад щодо розлучення, заснування спілки, тощо. Ми намагались пояснити доступною мовою конкретні проблемні питання, вважаючи, що скаладні та заплутані юридичні формулювання скоріше ускладнюють, ніж спрощують пошук відповіді. Підготовлені статті носять досить загальний характер, тим не менш, слід їх прочитати, якщо прагнете відповідно підготовитись до розгляду справи у суді і поліпшити контакт з адвокатом.

 Jak napisać zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa?

Byłeś świadkiem przestępstwa i chciałbyś to zgłosić? Zostałeś pokrzywdzony w wyniku przestępstwa i chciałbyś aby sprawca został pociągnięty do odpowiedzialności za swój czyn? Droga procesowa rozpoczyna się od złożenia zawiadomienia o przestępstwie. Te artykuł podpowie Ci, co powinno znaleźć się w jego treści.

Kto może złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

Odpowiedniego zgłoszenia może dokonać każda osoba, która posiada informacje na temat popełnionego przestępstwa, bez względu na wiek, płeć czy narodowość. Oprócz świadka czy osób postronnych i popełnieniu przestępstwa, może również powiadomić sam sprawca. Warto zaznaczyć, że każda osoba, która dowiedziała się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym organy ścigania.

W jaki sposób zawiadomić o popełnieniu przestępstwa?

Najprostszym sposobem jest złożenie ustnego zawiadomienia o przestępstwie na komisariacie policji. Oświadczenie zawiadamiającego powinno zostać przyjęte i spisane przez policjanta w formie protokołu. Często zdarza się, że czynność jest połączona z przesłuchaniem zawiadamiającego w charakterze świadka. Przestępstwo zgłasza osoba pokrzywdzona, dowie się o swoich uprawnieniach i obowiązkach.

Inną formą złożenia zawiadomienia jest dokonanie tej czynności pisemnie. Wówczas adresatem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa jest przede wszystkim prokuratura, choć można je również skierować na policję lub do innych organów ścigania. Pismo może zostać sporządzone samodzielnie, ale można również skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, np. adwokata lub radcy prawnego. Jest to dobre rozwiązanie, gdyż w przeciwieństwie do ustnego zawiadomienia o przestępstwie, tutaj możemy dokładnie przemyśleć jak opisać sprawę, jakie dowody wskazać, wymienić świadków i w ten sposób pomóc w wykryciu i ukaraniu sprawcy.

Elementy zawiadomienia o przestępstwie.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa powinno spełnić wymagania stawiane pismom procesowym i zawierać wszystkie informacje, które pozwolą ustalić i ująć sprawcę przestępstwa. Ponadto w piśmie powinien znaleźć się opis okoliczności pozwalających na prawidłowe ustalenie przebiegu zdarzenia.

Mając na uwadze powyższe, w pisemnym zawiadomienie warto wskazać:

  • miejscowość oraz datę sporządzenia pisma,
  • imię, nazwisko, adres korespondencyjny osoby składającej zawiadomienie,
  • dane sprawcy, jeżeli jest on znany zawiadamiającemu, lub opis osoby sprawcy z podaniem znaków szczególnych oraz ubioru w chwil zdarzenia,
  • określenie organu do którego kierowane jest zawiadomienie wraz z adresie ,
  • tytuł pisma – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,
  • treść zawiadomienia – określenie osoby, która popełniła przestępstwo oraz jakie przestępstwo zostało popełnione, można tu nawet pokusić się np. o wskazanie artykułu z kodeksu karnego,
  • uzasadnienie - powinno dokładnie opisać zachowanie osoby, które zdaniem zgłaszającego wypełnia znamiona czynu zabronionego, określić miejsce, czas popełnienia czynu, okoliczności temu towarzyszące, w miarę możliwości warto też wskazać skutki;
  • wskazanie dowodów na potwierdzenie twierdzeń np. wydruki wiadomości sms, zdjęcia, zrzuty ekranu, dokumenty, zaświadczenia od lekarza, nagrania, dokumenty, dane świadków. Zgłaszając przestępstwo można wnioskować o przeprowadzenie dowodów, których zawiadamiający sam nie jest w stanie uzyskać np. informacje z banków, operatorów sieci telefonii komórkowej czy z urzędów;
  • podpis osoby składającej zawiadomienie.

Gdzie złożyć zawiadomienie pisemne?

Gotowe zawiadomienie może zostać nadane przesyłką poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub można złożyć je osobiście w biurze podawczym prokuratury lub na komisariacie policji. Zasadą jest, że postępowanie prowadzi prokuratury właściwa ze względu na miejsce popełnienie przestępstwa, jednakże w przypadku złożenia zawiadomienia do niewłaściwej jednostki, prokurator jest zobowiązany do przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych dla zabezpieczenia dowodów i śladów, a następnie przekazuje sprawę do właściwej prokuratury.

Czy można anonimowo zgłosić przestępstwo?

Złożenie anonimu zazwyczaj nie skutkuje uruchomieniem automatycznie procedury organów ścigania. W sytuacji otrzymania zgłoszenia anonimowego zachodzi konieczność sprawdzenia uzyskanych informacji i przeprowadzenia wielu czynności uzupełniających. Warto zaznaczyć, że pomimo anonimowości zawiadamiającego, organy ścigania są zobowiązane wszcząć postępowanie, jeśli dostatecznie uprawdopodobniono fakt popełnienia przestępstwa.

Podsumowując, najbardziej praktyczną formą powiadomienia organów ścigania o popełnionym przestępstwie jest skorzystanie ze zgłoszenia pisemnego. Taki sposób pozwala ujarzmić emocje i podejść do sprawy w sposób spokojny. Forma pisemna daje czas na przypomnienie sobie wszelkich faktów i dowodów, które mogą okazać się pomocne na dalszym etapie postępowania. Warto pamiętać o tym, że jeżeli pismo będzie rzeczowe i poparte rozsądnym materiałem dowodowym to istnieje szansa, że organy ścigania szybko zajmą się zgłaszaną sprawą.